Moderna sjednica Vijeća Općine Kršan - pogledajte koje su odluke donesene

Moderna sjednica Vijeća Općine Kršan - pogledajte koje su odluke donesene

Temeljem Upute Ministarstva uprave RH od 17. ožujka 2020. godine vezano za rad predstavničkih tijela JL(P)S i postupanju vezano za pojavu coronavirusa (COVID-19), sjednica Općinskog vijeća Općine Kršan zakazana za 18.03.2020. godine  održana je telefonskim putem odnosno koristeći se sredstvima elektronske komunikacije.

Temeljem punomoći predsjednika Općinskog vijeća Općine Kršan sjednicu je vodio potpredsjednik Općinskog Vijeća Ivan Vozila uz nazočnost Općinskog načelnika Valdija Runko, pročelnice Glorije Fable te voditeljice Odsjeka za gospodarstvo i EU projekte Patricie Zanketić. U radu je sudjelovalo 12 od 13 vijećnika.

Na sjednici Općinskog vijeća jednoglasno su donijeti sljedeći akti:

  • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kršan za 2020. godinu. Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma utvrđena je obaveza predstavničkog tijela JLS da donose godišnju odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna JLS kojom se utvrđuje visina i način raspoređivanja sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću. Ovom odlukom se političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Kršan raspoređuju sredstva osigurana u Proračunu Općine Kršan za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 75.000,00 kn, kako slijedi:

  • Odluka o načinu financiranja Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Kršan u 2020. godini. Ovom odlukom uređuje se način financiranja rada i programa Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Kršan, a za koje su u Proračunu Općine Kršan za 2020. godinu, osigurana sredstva za rashode poslovanja (sredstva za materijalne, financijske, te ostale rashode i naknade), rashode za nabavu nefinancijske imovine i rashode za provođenje aktivnosti utvrđenih programom rada, u visini od 25.000,00 kn.
  • Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Kršan, kojom je izvršena prodaja k.č. 3000/2 u k.o. Plomin, k.č. 2124/3 u k.o. Kršan i k.č. 1788/2 u k.o. Kršan. Općinsko vijeće Općine Kršan donijelo je dana 18. prosinca 2019. g. Odluku o objavi natječaja za prodaju 5 nekretnina u vlasništvu Općine Kršan u k.o. Plomin i k.o. Kršan. Javni Natječaj za prodaju nekretnine objavljen je dana 08. siječnja 2020. godine, s rokom dostave prijava 8 dana od dana objave natječaja tj. do 16. siječnja 2020.g. Nakon provedenog natječaja Komisija za provođenje natječaja za prodaju nekretnina dana javno je otvorila 3 pristigle ponude za 3 nekretnine. Po utvrđivanju valjanosti ponuda, Komisija je trima ponuđačima uputila obavijesti o najpovoljnijoj ponudi s rokom prigovora 8 dana. Po proteku roka za prigovor odnosno odricanju prava na prigovor utvrđeni su prijedlozi konačnih odluka o prodaji nekretnina Robertinu Vozila (za k.č. 3000/2 u k.o. Plomin), Riti Mart (za k.č. 2124/3 u k.o. Kršan) i Mieczyslaw Jan Torba (za k.č. 1788/2 u k.o. Kršan). Ukupna postignuta vrijednost na natječaju iznosi 135.600,00 kn.

  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kršan. Ovom izmjenom i dopunom Odluke definira se količina koju jednom u kalendarskoj godini preuzima krupni (glomazni) komunalni otpad od korisnika usluge kategorije kućanstvo na lokaciji obračunskog mjesta bez naknade, a koja je do sada iznosila u najvećoj količini do 1 m3 , dok sada prihvaćanjem ove Odluke iznosi 5 m3. Navedeno je prihvaćeno stoga što je u razdoblju u kojem je na snazi bila predmetna odluka utvrđeno da je istu teško provoditi budući su kontejneri zapremine 5 m3, što znači da se je pet korisnika moralo usuglasiti i zajednički predati zahtjev što se je praksi pokazalo vrlo problematično, a ponegdje zbog male gustoće stanovništva na nekim područjima gotovo neprovedivo u praksi.


Elvis Uravić
19.3.2020.